User Tools

Site Tools

planning:meetings:2012-05-10

2012-05-10 Ordinær generalforsamling 2012

2012-05-10 19:00

1. Valg af ordstyrer.

Christian blev valgt.

2. Valg af referent.

Georg blev valgt.

3. Valg af to stemmetællere.

Hans Erik og Emil blev valgt.

4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.

Vi er flyttet fra Sofiendahlsvej til Rapsgade 1 og skal have fundet noget et nyt og permanent sted da Rapsgade 1 skal rives ned mod udgangen af 2012. Formanden berettede derudover om foreningens aktiviteter og det sociale liv i det forgangne år og tiden fremover.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Mikael præsenterede regnskabet der blev godkendt. Der var stemning for at bestyrelsen skal kigge på den formelle beslutningsproces omkring større indkøb af udstyr.

6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer, behandles.

6a. Bestyrelsen stiller forslag om at kontingentet ændres til 150,-/måned (75,-/måned for studerende) med virkning fra d. 1. juni.

Ingen ønskede hemmelig afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Behandling af eksklusionssager.

7a. Ingen.

Intet at referere.

8. Valg af revisor.

8a. Lars genopstiller ikke.

Jesper opstiller. Jesper blev valgt til posten.

9. Valg af bestyrelse.

a. Karl, Mikael og Alex genopstiller, men skal alle på et par måneders udlandsophold indenfor det kommende år. Desuden opstiller Martin Jørgensen og Georg. Alle opstillede blev valgt.

10. Valg af op til to suppleanter.

Mads og Hans-Erik Tjelum opstilller som suppleanter med Hans-Erik som 1. suppleant. Alle opstillede blev valgt.

11. Behandling af indkommende forslag.

Det bliver forslaget at der etableres et PR-udvalg. Martin, Mikael, Christian og Thomas hopper i det nyopståede PR-udvalg. Thomas er tovholder for at få første møde i stand. Forslag til arbejdspunkter for udvalget: - HAL9k-visitkort. - Forslag til nyt logo. - PR på uni. Herunder Studeistartsmesse samt studiestartsmesse (deadline slutningen af maj). - Åbent hus arr. Webudvalget overgår til PR-udvalget.

Permalink planning/meetings/2012-05-10.txt · Last modified: 2013/04/08 15:47 by 127.0.0.1

oeffentlich