User Tools

Site Tools

planning:meetings:2016-05-26

Table of Contents

2016-05-26 Ordinær Generalforsamling

1. Valg af ordstyrer

Jesper Rosenkilde melder sig frivilligt.

Jesper påpeger at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, måske for 4. år i træk.

2. Valg af referent

Mads Chr. Olesen melder sig.

3. Valg af to stemmetællere

Christian Rostgaard og Emil Kollerup melder sig.

4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson

Karl beretter: Det er gået godt. Vi er d.d. 58 medlemmer. Vi har investeret i maskiner: drejebænk, båndsav. Der er blevet bygget en lasercutter. Vi har fået postkasseovervågning. En del medlemmer har bygget egne 3D-printere, så Hal9k's printer er mindre brugt (og mindre vedligeholdt). Lars, Anders og Nikolai får ros for at lave godt på spacet. Mide får ros for at lave en kørestol der er populær hos de unge. Vi har deltaget i Århus Mini Maker Faire, og Skalborg Festdag. Vi har holdt oplæg på Platform4 (IT-X) om Hal9k. Vi har haft foredrag af uStepper.

Hvad byder fremtiden? Flere medlemmer, evt. timeshare. Georg er arbejdsom.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Året har haft indtægter for kr. 87.189,29 udgifter for kr. -77.326,06 og dermed et overskud på kr. 9.863,23

Indestående ved regnskabets start kr. 49.630,46 Indestående ved regnskabets afslutning kr. 59.493,69

Revisoren påpeger at foreningen har bilag i f.x. USD, men udgifter i DKK, og der dermed er diskrepans mellem beløbet på bilaget og i regnskabet. Der debateres. Det vil være at foretrække hvis folk husker at sende beløb i DKK med.

Daniel påpeger at der er en forskel på 72,- mellem den opgivne balance fra sidste år. Mads forklarer at der er et beløb der var blevet udbetalt for meget i 2014, der er blevet betalt tilbage i 2015.

6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer, behandles.

a. Etablering af et halvtag over det udendørs arbejdsbord med svejsegardiner. Stiller: Ivan.

Karl ved ikke hvad kommunen siger. Georg spørger: “Hva' kost'r 'et?” Lars mener det er bedre at bruge energi på “hal-projektet”. Nikolai spørger til udluftning. Lars har set en YouTube video! John påpeger der er meget uudnyttet plads i gården.

Der stemmes: Forslaget enstemmigt forkastet.

b. Maks et skab pr person, evt. inddeling af store skabe i mindre. Stiller: Ivan.

Torsten spørger om Lars har mere end et skab? Det har han. Dennis spørger om der er navn på alle skabe? Det er der, bortset fra formand Karl's. Daniel siger skabene allerede er små, og ønsker andre skabe. Anders foreslår at skabsbrug skal checkes med strips. Jesper og Mads har checket skabsbrug for nylig, det gav et nyt ledigt skab. Lars taler igen for at “hal-projektet” løser alle problemer. Karl taler for en “hit-and-run” strategi, hvor folk ikke har så meget liggende i lang tid. Georg mener det kan løses i mindelighed. Jesper påpeger regel 0, og at meget kunne løses hvis folk tænkte på andre. Daniel taler for at blive skabs-producent. Anders siger der er masser af plads i de hvide skabe. Georg kan snakke i en time. Der konstateres at der er ledige skabe.

Vi fortsætter som sædvanligt: Max 1 skab per mand, og husk regel 0.

c. Etablering af værkstedluft, enten med kompressor på loftet eller i fræserrummet.

Stiller: Ivan.

Ordstyreren synes det er fjollet at bruge tid på, hvis nogen vil gøre det skal de være velkomne.

d. Indkøb af flere støvsugere. Stiller: Ivan.

Ordstyreren synes det er fjollet at bruge tid på, hvis nogen vil gøre det skal de være velkomne. Lars vil gerne have kvalitet. Lars finder en god model til en god pris: det skal være sådan en med hjul, som kan flyttes af en mand, uden palleløfter!

e. Bedre holdere til kost og fejebakke, så de ikke bliver så let væk. Stiller Ivan.

Ordstyreren synes det er fjollet at bruge tid på, hvis nogen vil gøre det skal de være velkomne.

Koste og fastnøgler i 13mm har ekstremt lav halveringstid.

f. Få aftaler om skrotjern så der, ligesom med træ, er metalstumper tilgængelig i spacet. Forslag til opbevaring er udenfor under arbejdsbordet. Stiller Ivan.

Karl mener man kan have for meget jern. Daniel påpeger at vi allerede har problem med at der står meget træ med navn på. Georg foreslår at containe problemet, så der er begrænset plads. Lars taler igen for at “hal-projektet” løser alle problemer. Dennis vil gerne have jern, med måde.

g. Ordentlig introduktion til maskiner som har login. (Her må stiller igen lige uddybe hvad er der for nogle maskiner det drejer sig om, og hvad der ligger i ordet ordentlig.) Stiller: Ivan.

Jesper brokker sig ordentligt. Mikkel efterlyser intro til CNC på wiki. Torsten siger at nogen skal lave de her wikisider. Jesper mener at bruger-gruppen omkring CNC bør opdatere wiki.

h. Forslag til vedtægtsændring, ang. varigheden af tillidsposter. Se Bilag 1 for formuleringsforslag. Stiller: Kenneth.

Daniel påpeger at forslaget, hvis vedtaget, ikke siger noget om første år. Georg spørger hvilket problem der forsøges løst, og mener implementationen er kompleks. Anders fortæller anekdote om en dykkerklub der blev reddet af at bestyrelsen ikke kunne kuppes på en enkelt generalforsamling. Christian har også gode erfaringer. Daniel har også siddet i en bestyrelse, med to formænd. Georg påpeger at der kan indkaldes til ekstra-ordinær GF, efter behov. John foreslår at suppleanter overtager valgperioden for det medlem der afløses. Karl vil implementere vedtægten i C, til næste generalforsamling. Christian foreslår at slette “minimum” fra vedtægtsændringen. Lars påpeger at vi endnu ikke har haft kampvalg; og at hans advokat har sagt at det er nemt at snakke sammen så længe man er venner. Daniel foreslår at pålægge bestyrelsen at komme med en vedtægtsændring til næste generalforsamling.

Der laves nu en binær søgning! Der stemmes om vi snakker mere om dette punkt: 8 stemmer for. 9 stemmer i mod.

Thomas spørger om det vil ændre noget for bestyrelsen. Flere melder nej, Karl mener det kan give sikkerhed.

Hvis nogen går ind for essensen opfordres til at genopstille forslaget næste år.

i. Afklaring af politik omkring hjemlån af værktøj fra spacet. Stiller: Jesper.

Mads foreslår vi giver Jesper en Snickers. Bifald. Lars vil gerne have et sted (Slack-kanal el. lign.) hvor folk skriver hvis de låner værktøj. Karl mener at værktøjet som hovedregel bør være i spacet, og at vi ikke bør opfordre til udlån i stor stil. Georg foreslår en wiki-side til udlån. Jesper spørger hvor grænsen går? Lars synes det er ærgerligt hvis værktøj står i Hal9k og ikke bliver brugt. Dennis vil gerne have et kompliceret system med en bot der taler til ham, når han har lånt tingene længe nok. Karl foreslår at man spørger på Slack en dags tid i forvejen. John påpeger at man kan skrive på tavlen at man har lånt noget. Ordstyreren bruger sin magt ud over alle grænser: Jesper mener gråzoner er umulige at håndhæve. Georg foreslår at der i udgangspunktet ikke udlånes, men at bestyrelsen skal spørges. Mads foreslår at man spørger på Slack, i stedet for bestyrelsen. John synes man skal spørge bestyrelsen. Anders påpeger at værktøj også kan være i brug. Thomas siger at Jesper jo kan trække forslaget.

Der stemmes: Er lån af værktøj acceptabelt? Det er vedtaget at en eller anden form for udlån er acceptabelt. Bestyrelsen kan evt. tage det op.

7. Behandling af eksklusionssager.

Ingen

8. Valg af revisor.

Nikolai Beier er villig til genvalg. Og blev valgt.

9. Valg af bestyrelse.

Karl vil foretage et ærefuldt tilbagetog fra formandsposten, pga. der er for varmt derhjemme. Bifald.

Anders Vestergaard har meddelt at han gerne vil stille op til bestyrelsen. Kristian Mide, Dennis Værum, Torsten Martinsen og Mads Chr. Olesen er villige til genvalg.

Alle valgt ved fredsvalg.

10. Valg af op til to suppleanter.

Christian genopstiller ikke. Emil er villig til genvalg. Søren Thing (fraværende) foreslås opstillet som suppleant.

Søren Thing er valgt som 1. suppleant, Emil som 2. suppleant.

11. Behandling af indkommende forslag.

a. John spørger om der må males i kemi-lab.

Mads fortæller at Alex blev lidt ked af at der blev spraymalet i kemi-lab, efter det var blevet klargjort. Det var Anders der gjorde det! Daniel spørger om nogen vil hjælpe med en malerkabine? Lars taler igen for at “hal-projektet” løser alle problemer. Emil er i tvivl om hvad en “ordentlig” størrelse er. Der snakkes om hvor meget kemi-lab bruges som kemi-lab, og om det har større værdi ved lidt grovere brug, f.x. spraymaling. Dennis spørger om det ikke dækkes af regel 0?

Hvis der males nogen steder, skal der dækkes grundigt af! Og husk regel 0.

b. Daniel vil gerne henstille til at folk rydder op efter sig selv.

Torsten påpeger at hvis der står noget uden navn, kan det med pædagogisk fordel stilles på limbohylden.

c. Lars spørger om der skal være en arbejds-/rengørings-dag snarligt, og gentagende.

Stor stemning for. Bestyrelsen (ikke kassereren) pålægges at sætte det i gang.

d. Anders foreslår vi holder åbent hus igen.

Stor stemning for. Bestyrelsen (ikke kassereren) pålægges at sætte det i gang. Der foreslås i oktober, med fokus på rekruttering af studerende.

e. Georg skal snakke om Sommerhack.dk

f. Afgående formand Karl informerer om at Falcon BMX har et stort arrangement d. 2.-3. Juni

Karl glæder sig til at være menigt medlem.

g. Georg snakker igen om Sommerhack.

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

Permalink planning/meetings/2016-05-26.txt · Last modified: 2017/05/31 22:06 by Dennis Værum

oeffentlich