User Tools

Site Tools

planning:meetings:2019-05-23

Generalforsamling 2019

1. Valg af ordstyrer.

Jesper Rosenkilde er valgt.

2. Valg af referent.

Mads Chr. Olesen er valgt.

3. Valg af to stemmetællere.

Jacob Jenner Rasmussen og Kenneth Bjerringgaard Rasmussen er valgt.

4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.

Vi har afholdt sommerhack, og vi har været på Århus Mini Maker Faire. Der er ikke planlagt sommerhack i år. Vi har taget hul på projekt laden, der desværre er gået i stå pga. kommunale forviklinger.

Der er overskud på 35896,72 kr.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet er godkendt.

6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer, behandles.

Daniel fremlægger bevæggrunden for sine forslag. Mads og Jesper påpeger at der for at vi kan blive tvunget til at indhente børneattester skal der være en “fast tilknytning”, og at vi derfor ikke har nogle aktiviteter der gør at vi skal indhente dem. Daniel mener at vi skal have løst problemet før det opstår, og at generalforsamlingen er det rigtige sted. Flere mener at bestyrelsen er rigeligt kompetente. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel.

Forslag 1 (Daniel Hansen)

Foreningens vedtægter ændres således at §3 stk. 1 ændres til: “Som medlem optages med undtagelse af personer under 15 år, enhver som ønsker at deltage i foreningens arrangementer, samt støtter foreningens formål”

1 stemmer for. 14 stemmer imod. Forslaget er forkastet.

Forslag 2 (Daniel Hansen)

I vedtagne forslag vedrørende ændringen af foreningens vedtægter §3 stk. 1 om tilføjelse af aldersgrænse på 15 år ændres aldersgrænsen fra 15 år til 18 år.

Forslaget bortfalder, da forslag 1 ikke blev vedtaget.

Forslag 3 (Daniel Hansen)

HAL9Ks vedtægter foreslåes ændret såedes at der i § 3 MEDLEMSKAB indsættes følgende punkter. Stk. 5. Såfremt foreningen bliver pålagt jf. gældende lov at indhente information vedr. et medlems strafferetslige forhold er medlemmet forpligtet til at give fornøden tilladelse til at foreningen kan indhente denne information. Skt. 6. Modtager foreningen eller den der handler på foreningens vegne informationer der er til hindring for medlemmets fortsatte virke i foreningen jf. stk. 5 eller nægter et medlem at afgive fornøden tilladelse til foreningen kan indhente denne information, sidestilles dette med modarbejdelse af foreningens interesser jf. Stk 4.

1 stemmer for. 12 stemmer imod. Forslaget er forkastet.

7. Behandling af eksklusionssager.

Ingen indkomne.

8. Valg af revisor.

Nikolai Beier er valgt.

9. Valg af bestyrelse.

Følgende stiller op:

  • Torsten Martinsen
  • Mads Chr. Olesen
  • Anders Vestergaard
  • Kristian Mide
  • Jacob Jenner Rasmussen

Bestyrelsen valgt ved fredsvalg.

10. Valg af op til to suppleanter.

Følgende stiller op:

  • Emil Kollerup
  • Troels Bak

Suppleanterne valgt ved fredsvalg.

11. Behandling af indkommende forslag

Ingen indkommende forslag.

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

Permalink planning/meetings/2019-05-23.txt · Last modified: 2019/05/23 17:53 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich