User Tools

Site Tools

planning:meetings:2020-07-02

Generalforsamling 02/07-2020

1. Valg af ordstyrer.

Jesper Rosenkilde melder sig, og er valgt ved bifald.

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2. Valg af referent.

Mads Chr. Olesen melder sig, og er valgt ved bifald.

3. Valg af to stemmetællere.

Søren Thing melder sig. Anders Lauritsen melder sig.

Der er 19 fremmødte.

4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.

Det har været et mærkeligt år. Vi har en god økonomi, og nogenlunde stabilt medlemstal. Der bliver vist graf over medlemstallet så langt tilbage vi har data. Vi har været lige over 80 medlemmer på toppen, og er nu ca. 67. Sagaen om laden fortsætter: der har været lidt stop pga. byggesag, vi nåede lige at komme igang og hente en port, og så corona-lukkede vi. Porten blev sat op første gang der var åbent, og der arbejdes ivrigt derude. Vi ser ikke ud til at have mistet medlemmer under lukningen.

Vi har deltaget i Mini Maker Faire Århus (der desværre er aflyst i år). Der bliver dog Sommerhack i år.

Vi har købt en pænt stor CNC fræser, og regner med at lave flere investeringer næste år.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren fremviser det tidligere udsendte regnskab. Vi har haft et lille overskud på 21491 kr.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.

6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer, behandles.

a. Ændring af paragraf 5 stk 3. i vedtægterne

Der stemmes om ordlyden skal ændres så offentligheden ikke har adgang. 1 stemme for, forkastet.

Paragraf 5 stk. 3 ændres til: “ Stk. 3. Stemmeberettigelse på generalforsamlingen forudsætter medlemskab af foreningen i mindst fire uger. ”

Enstemmigt vedtaget.

De samlede vedtægter lyder således:


Vedtægter
Som vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 19/02-2011.

Revideret på den ordinære generalforsamling d. 16/05-2013.

Revideret på den ordinære generalforsamling d. 02/07-2020.

§1 NAVN OG STATUS

Stk. 1. Foreningens navn er HAL9K.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune.

§2 FORMÅL

Stk. 1. Foreningens formål er at give dens medlemmer de fysiske rammer til at udforske og arbejde med tidens teknologiske muligheder.
Stk. 2. Foreningens formål er desuden at skabe interesse for teknik og naturvidenskaben hos befolkningen.
Stk. 3. Foreningen har derudover til formål at skabe og vedligeholde samarbejder med lignende organisationer både indlands og udlands.

§ 3 MEDLEMSKAB

Stk. 1. Som medlem optages enhver, som ønsker at deltage i foreningens arrangementer, samt støtter foreningens formål (se § 2).
Stk. 2. Medlemskab opnås ved indbetaling af gældende kontingentsats.
Stk. 2a. Medlemskabet gælder for kontingentindbetalingens dækningsperiode.
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen.
Stk. 3a. Udmeldelsen træder i kraft ved udgangen af indeværende kalendermåned.
Stk. 4. Ved modarbejdelse af foreningens interesser, kan medlemskab ufrivilligt afsluttes ved eksklusion fra foreningen, efter flertalsbeslutning af bestyrelsen.

§ 4 STØTTEMEDLEMSKAB

Stk. 1. Som støttemedlem optages enhver, som ønsker at støtte op om foreningens formål og aktiviteter.
Stk. 2. Et støttemedlemskab opnås ved indbetaling af gældende kontingentsats.
Stk. 2a. Støttemedlemskabet gælder for kontingentindbetalingens dækningsperiode.
Stk. 3. Ved modarbejdelse af foreningens interesser, kan et støttemedlemskab ufrivilligt afsluttes ved eksklusion fra foreningen, efter flertalsbeslutning af bestyrelsen.
Stk. 4. Et støttemedlem har samme rettigheder som et ikke-medlem.

§ 5 GENERALFORSAMLINGER

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste instans.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af andet kvartal.
Stk. 2a. Indkaldelse skal ske mindst to uger forinden, med angivelse af dagsorden til medlemmerne.
Stk. 2b. Dagsordenen kan ændres indtil fem dage inden generalforsamlingen. Eventuelle ændringer skal udsendes til medlemmerne.
Stk. 3. Stemmeberettigelse på generalforsamlingen forudsætter medlemskab af foreningen i mindst fire uger.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
Stk. 4a. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage forinden generalforsamlingen.
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
Valg af ordstyrer.
Valg af referent.
Valg af to stemmetællere.
Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer, behandles.
Behandling af eksklusionssager.
Valg af revisor.
Valg af bestyrelse.
Valg af op til to suppleanter.
Behandling af indkommende forslag.
Stk. 6a. Yderligere punkter kan tilføjes efter behov. Punkt 1 og 2 skal også medtages på ikke ordinære generalforsamlinger.
Stk. 6b. Referatet skal godkendes af bestyrelsen senest en måned efter generalforsamlingen. Godkendelsen indsættes herefter i referatet, som offentliggøres.
Stk. 6b.1. Generalforsamlingsreferater skal være tilgængelige for enhver – evt. elektronisk, sammen med forenings vedtægter og godkendte regnskaber.
Stk. 7. Valg af bestyrelse afvikles ved generalforsamlingen.
Stk. 7a. Bestyrelsen består som udgangspunkt af fem medlemmer, medmindre der er færre end fem kandidater.
Stk. 7b. Alle stemmeberettigede kan stemme på så mange eller så få kandidater de vælger.
Stk. 7c. Bestyrelsen er selvkonstituerende og udpeger selv bestyrelsesformand og kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, dvs. mere end halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer.
Stk. 8a. Afstemning foregår ved håndsoprækning.
Stk. 8b. Skriftlig afstemning anvendes, hvis det begæres af en eller flere mødedeltagere.

§ 6 EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 1a. Et minimum på en tredjedel af medlemmerne kan begære en ekstraordinær forsamling, ved fremsættelse af en skriftligt begrundet anmodning for bestyrelsesformanden.
Stk. 1a.1. En medlemsbegæret generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 7 BESTYRELSEN

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Stk. 1a. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode af et års varighed, indtil næste ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med dens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen består af følgende poster: bestyrelsesformand, kasserer, samt op til tre menige medlemmer.
Stk. 3a. Bestyrelsen skal vælge en bestyrelsesformand og en kasserer.
Stk. 4. Til bestyrelsesmøder skal der foreligge en dagsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst fire bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og produktionshold til varetagelse af afgrænsede opgaver og projekter.
Stk. 7. Såfremt et medlem af bestyrelsen måtte begære ønske om at forlade sin post, indsuppleres en suppleant fra toppen af suppleantlisten.

§ 8 ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for budget samt regnskab, og står til ansvar overfor generalforsamlingen.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.
Stk. 4. Foreningen har en foreningskonto.
Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Stk. 5a. Den på generalforsamlingen valgte revisor må ikke være siddende bestyrelsesmedlem.
Stk. 6. Bestyrelsen kan ændre kontingentet med 3 måneders varsel.

§ 9 HÆFTE FOR FORENINGEN

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af mindst et bestyrelsesmedlem, samt enten bestyrelsesformanden eller kasseren.
Stk. 1a. Ved optagelse af lån, eller ved salg af genstande hvis værdi overstiger 10.000 kroner tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 10 VEDTÆGTER

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 1a. Formuleringer og ordvalg i forslag til vedtægtsændringer kan ændres af generalforsamlingen så længe disse ændringer ikke påvirker forslagets budskab i grundlæggende grad.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft efter generalforsamlingens afslutning.

§ 11 ORDENSREGLEMENT

Stk. 1. Der vedligeholdes et ordensreglement for ophold i og brug af foreningens faciliteter.
Stk. 1a. Dette reglement skal tilgodese den brede medlemsskare og prioritere medlemmernes sikkerhed og velbefindende.

§ 12 OPHØR

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden efterfølgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere relevante foreninger efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

b. Indkøb af Shaper Origin

Vi ser en hurtig video om maskinen. Der bliver spurgt til prisen på forbrugsmidler (tape). Der bliver bemærket at den kan tage meget store plader, som vi ikke kan nu. Den nye CNC er 80×80 cm i arbejdsområde. Anders Kvist bemærker at vi lige har brugt penge på en CNC for nylig, og foreslår at vente lidt før vi investerer. Lars Lund Thomsen har brugt noget tid på deres forum og salgsmateriale. Et af salgsargumenterne er at den er portabel, så vi skal måske forholde os til vores udlånspolitik. Ang. tape er der mange der har problemer med uoriginalt tape. Deres workbench er med fastmonteret tape. At skære en hel plade op koster 16 euro. Vil være fed til at lave inlays på gulve. God at lave single-prototype på. Folk på forum bruger den ret meget til fingerjoints; alternativ til det: Festool fræser koster mindre. Lars Lund Thomsen er for at vi køber noget fedt materiale til klubben som vi ikke har derhjemme. Lars Lund Thomsen synes at prisen for teknologien er for dyr. Men hvor præcis er den, og er den svær at styre?

Jacob Jenner Rasmussen spørger Lars Lund Thomsen: hvad er forskellen på arbejde med toolpath til CNC kontra Shaper. Shaper kan betjenes direkte på maskinen, og loade fra USB.

Kim Engelbrecht Madsen er bekymret for at man kun kan bestille 5 ruller af gangen, men at man kan lave tape selv. Udover tapen er den smart.

Mads Chr. Olesen siger at det er en dyr, men megafed maskine som ingen af os ville købe selv, men som vi som forening har råd til.

Flemming Jensen synes vi skal ansøge kommunen om tilskud.

Georg Sluyterman studser over omkostningen til tape. Hvad koster den i drift?

Daniel Hansen siger at man bør tænke over måske at købe tapen selv.

Mads Chr. Olesen siger at det er begrænset hvor mange store projekter man laver der har brug for præcsionen.

Lars Lund Thomsen er enig i at hvis man skal købe den et sted skal den købes i Hal9k. Det vil være træls hvis den kun bliver brugt til fingerjoints.

Lars Lund Thomsen og Anders Kvist synes vi skal have præciseret om der er et behov.

Søren Thing delvist enig, men udstyr giver også muligheder man ikke kendte.

Mads Chr. Olesen siger at nyt udstyr giver muligheder.

Jacob Jenner Rasmussen spørger om workbench medfølger i de 30k; det gør den.

Jesper Rosenkilde siger at tapen ikke er magisk, og at den bliver bedre hver gang der kommer software updates. Den kan også bruges til enormt høje ting. Jesper Rosenkilde siger filosofisk: der er ikke noget værre end at spare op til ingenting.

Anders Kvist mener ikke at den er moden endnu, og at man kunne vente et år og se om der er et bedre tilbud. Iøvrigt skal vi være opmærksomme på at vi ikke har nogen forsikring der dækker f.x. brand, og at jo flere ting vi køber jo flere penge skal vi have stående.

Mads Chr. Olesen siger at det er korrekt at vi ikke har nogen forsikring, men at hvis uheldet er ude kan vi formentlig få hjælp fra f.x. kommunen og fonde.

Jacob Jenner Rasmussen spørger om den er pålidelig. Den er som produkt ca. 2-3 år gammel, og firmaet er opkøbt af Festool.

Mads Chr. Olesen foreslår at vi går til afstemning.

14 stemmer for. 1 stemme imod.

Forslaget er vedtaget: indkøbet er overladt til den nye bestyrelse.

7. Behandling af eksklusionssager.

Ingen indkomne.

8. Valg af revisor.

Nikolai Beier melder sig, og er genvalgt.

9. Valg af bestyrelse.

Følgende stiller op:

  • Torsten Martinsen
  • Jacob Jenner Rasmussen
  • Kristian Mide
  • Mads Chr. Olesen
  • Troels Bak

Bestyrelsen er valgt ved fredsvalg.

10. Valg af op til to suppleanter.

Følgende stiller op:

  • Emil (18)
  • Anders Vestergaard (12)
  • Anders Lauritsen (14)

Emil og Anders Lauritsen er valgt.

11. Behandling af indkommende forslag.

a. Georg Sluyterman informerer om Sommerhack

Sommerhack bliver arrangeret i år, d. 26-30. august. Priser som sidste gang. Der er rabat hos IDA, Prosa, og TL.

b. Rengøring

Skal vi spare penge på ikke at få gjort rent på toiletterne? Der lyder flere nej. Kan vi overhovedet vælge det fra? Vil nogen melde sig til at gøre rent? Nej.

Der er ikke stemning for at bestyrelsen bør gå videre med emnet. Troels Bak foreslår at vi snart skal have en rengøringsdag. Troels Bak indkalder.

c. Tilgængelighed af regnskaber

Hvis nogen spørger kassereren skal han udlevere det.

d. Udlån af udstyr

Troels Bak siger at der nyligt har manglet flere værktøjer, uden der har været informeret om udlån. Det har været træls for Troels Bak' dør.

Lars Lund Thomsen synes vi skal have noget grej som man ikke har derhjemme. Og nogle ting kan man bare ikke have i Volvoen. Det bør være så man skriver på Slack at man har lånt noget.

Mads Chr. Olesen synes det er træls at der mangler ting når man skal bruge det. Men det er svært at formulere et udlånsreglement der ikke er for firkantet.

Georg Sluyterman synes at man skal skrive på Wiki hvis man låner noget.

Jacob Jenner Rasmussen synes det er fint at man kan låne ting man ikke kan lave i spacet. Bestyrelsen bør stå for de konkrete regler.

Troels Bak synes alt skal være tilbage hver torsdag.

Anders Kvist synes Slack er bedre end en wiki, og man bør ikke have noget hjemme natten over.

Anders Vestergaard synes man kører ud og henter, bruger værktøjet, og direkte tilbage.

Lars Lund Thomsen synes en Slack kanal er bedre. Det kan være okay at låne ting natten over.

Kristian Mide siger at vi nu har manglet et Fluke multimeter; det er nu måske helt væk. Den nemmeste regel er at udstyr ikke skal udlånes.

Flemming Jensen er enig i at udstyr ikke skal udlånes.

Daniel Hansen siger der kan være en udfordring hvis værktøj går i stykker under udlån.

Dennis har haft glæde af at kunne låne ting. Det vil være træls overhovedet ikke at kunne låne.

Anders Kvist synes der skal overvejes hvad der bliver udlånt.

Kim Engelbrecht Madsen synes udlån skal godkendes af bestyrelsen.

Anders Vestergaard mener at man bør erstatte ting hvis man ødelægger dem.

Mads Chr. Olesen siger at folks forsikring bør dække det tilfælde.

Nikolai Beier synes man skal kunne låne ting, f.x. en Shaper.

Stemningen loddes for hvor mange der er helt imod udlån: 5 stemmer Stemningen loddes for at der bør være en udlånskanal i Slack: 16 stemmer

Lars Christensen synes der mangler en mellemting: at man kun låner i ekstraordinære tilfælde, og annoncerer det først.

Kristian Mide tror den nye bestyrelse kan bruge Slack.

Dennis synes man skal sende billede med.

Lars Lund Thomsen synes vi skal huske regel 0 og at vi har foreningen sammen. Der skal være en god grund for at låne ting, og det bør kun være specielle ting.

Mads Chr. Olesen siger at problemet nok mere er dem der ikke kender eller ikke vil følge evt. regler og kutymer.

Torsten Martinsen siger at bestyrelsen jo har sanktionsmuligheder.

Stemningen loddes for om det er iorden at låne mere end 24 timer: 7 stemmer Stemningen loddes for om det er iorden at låne mindre end 24 timer: 12 stemmer

e. Ansvarsforsikring

Mads Chr. Olesen informerer: Vi har en forsikring der dækker hvis bestyrelsen pålægger et medlem et stykke arbejde, og der sker en ulykke under det arbejde. Intet andet er dækket. Det er således medlemmernes egne forsikringer der dækker deres eget arbejde, og evt. udstyr.

Torsten Martinsen siger at vi altid har haft det sådan at: hvis man ødelægger noget har man ansvaret for at det bliver fikset.

f. Indkøb

Daniel Hansen synes at det er svært at følge med i alle kanaler hvor indkøb diskuteres.

Mads Chr. Olesen synes at der skal være minimal friktion ved at købe ting: hvis nogen er enige om at vi mangler en ting, og det ikke er hele foreningens formue, så bør man købe det.

Lars Lund Thomsen snakker om den konkrete Shaper sag, og synes at der skal være proportionalitet.

Flemming Jensen synes at tonen i diskussionerne kan være et problem.

Daniel Hansen siger at ting fylder, og vi skal have plads til værktøjet.

Jesper Rosenkilde siger at man kan sælge ting igen, f.x. en Shaper.

Lars Lund Thomsen synes det er okay med en ophedet diskussion. Flemming Jensen siger at det kan udelukke nogen.

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

Permalink planning/meetings/2020-07-02.txt · Last modified: 2020/07/06 17:17 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich