User Tools

Site Tools

planning:meetings:2013-05-16

2013-05-16 Ordinær Generalforsamling

1. Valg af ordstyrer

Jesper Rosenkilde valgt.

2. Valg af referent

Mads Chr. Olesen valgt.

3. Valg af to stemmetællere

Anders Kvist, Thomas Kristensen valgt.

4. Bestyrelsens beretning

Mikael H. Møller (kassereren) rapporterer: Foreningen har flyttet 2 gange i dette år, bestyrelsen takker for den store hjælp og opbakning. Nye lokaler er megafede, og væsentligt billigere end erhvervslejemål. Medlemsnummer 67 er lige givet ud, stabilt medlemstal på ca. 30 medlemmer over hele perioden trods foreningen har været lidt i limbo i det foregående år. Bestyrelsens håb er at vi kan lokke nogle af de udtrådte medlemmer tilbage ved at der er mere ro på, på Sofiendalsvej 80.

Ang. fremtiden: Vi bliver på Sofiendalsvej 80, og er i god kommunikation med kommunen. Der flytter sandsynligvis en mini-golf-forening ind som nabo, der måske medfører at vi mister vores foredragslokale, men intet er sikkert endnu, der er ombygningsplan til godkendelse. Kommunen er klar over vores behov for et foredrags/hygge-lokale. Der kommer formentlig afklaring henover sommeren. Den nye bestyrelse skal holde møde med kommunen og minigolf-klub på et tidspunkt.

Der er annonceret åbent hus d. 1. juni, med diverse foredrag, meterlange hotdogs og Prosa giver chili con carne til aftensmad.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Sidste år blev års-resultatet -12994,69 kr, hvoraf ca. 25000 kr var huslejegæld fra 2011. For 2011 var resultatet 62039 kr. Udgifter på ca. 100000kr: drejebænk, fræser osv. Indtægter på 88196,06 kr: tilskud fra kommunen til fræser, tilskud fra Prosa, medlemskontigenter på 63925 kr.

Der er et lille overskud, men vi har brugt mange penge på værktøj hvilket også var meningen. I 2013 er der dog brugt ca. 30000 kr på at sætte Sofiendalsvej i stand, hvoraf en del dog er diverse udstyr. Balancen dags dato er ca. 30000kr. Med nuværende kontingent er der indtægter for 4500 kr. om måneden, og husleje ligger på 2000 kr. om måneden, altså overskud per måned på 2500 kr. til udstyr. Mindre udestående på kontingent, etc. Der er derfor stadig råd til forbedring af bygning og indkøb af værktøj.

Generalforsamlingen havde ingen indsigelser mod regnskabet, regnskabet er derfor godkendt.

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

a. Forslag om nedsættelse af kontingent: 100 kr. pr. md (75 kr. for studerende), indsendt af Anders Kvist

Anders oplyser at han havde stillet forslaget, i den tro at den nuværende husleje var billigere. Bestyrelsen anbefaler at vi venter et år, for at finde ud af præcis hvordan vores økonomi på Sofiendalsvej ser ud, og så vi har en buffer. Jesper mener at dem der ikke er medlem allerede har bedre faciliteter derhjemme, og vi derfor bør holde kontingentet (eller endda sætte op) for at få råd til bedre faciliteter. Alex er enig, men mener at højere kontingent forpligter. Der bliver snakket for at vi bør have et basis-lager af komponenter (f.x. arduinoer), som folk kan bruge og kan komme igang med projekter med det samme. Kassereren mener at det er der penge til.

Efter diskussionen er der afstemning: forslaget er enstemmigt forkastet.

Bestyrelsen skal sætte punktet på dagsorden til næste års generalforsamling.

b. Forslag om oprettelse af støttemedlemskab. Pris f.x. 100 kr. pr. år eller valgfrit merbeløb, indsendt af Georg Sluytermann

Georg fremlægger at det vil give mulighed for flere medlemmer, der ikke nødvendigvis er aktive men som støtter foreningen. Jesper påpeger at dette er en vedtægtsændring. Efter kig i vedtægterne fremgår det at denne vedtægtsændring kan vedtages på generalforsamlingen hvis det formuleres. Flere snakker om folk de kender der kunne være interesserede. Anders mener at støttemedlemskab ikke bør give adgang til spacet, andet end “arrangerede sociale arrangementer”, på lige fod med andre ikke-medlemmer. Der er generel positiv stemning for forslaget, og en formulering påbegyndes.

Forslag til ny indsat paragraf §4:

  § 4 STØTTEMEDLEMSKAB
  Stk. 1. Som støttemedlem optages enhver, som ønsker at støtte op om foreningens formål og aktiviteter.
  Stk. 2. Et støttemedlemskab opnås ved indbetaling af gældende kontingentsats.
  Stk. 2a. Støttemedlemskabet gælder for kontingentindbetalingens dækningsperiode.
  Stk. 3. Ved modarbejdelse af foreningens interesser, kan et støttemedlemskab ufrivilligt afsluttes ved eksklusion fra foreningen, efter flertalsbeslutning af bestyrelsen.
  Stk. 4. Et støttemedlem har samme rettigheder som et ikke-medlem.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

7. Behandling af eksklusionssager

Ingen.

8. Valg af revisor

Mikael H. Møller er enstemmigt valgt som revisor.

9. Valg af bestyrelse

Karl, Alex, Mads og Georg går på genvalg. Torsten Martinsen stiller op. Kristan Mide stiller op.

Ingen indsigelser, bestyrelsen er valgt.

10. Valg af to suppleanter

Emil Kollerup og Christian Rostgaard Andersen stiller op.

Ingen indsigelser.

11. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Ordstyrereren erklærer generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden. Generel applaus.

Permalink planning/meetings/2013-05-16.txt · Last modified: 2017/05/31 22:08 by Dennis Værum

oeffentlich