User Tools

Site Tools

planning:meetings:2023-04-27

Hal9k Generalforsamling 2023, 27-04-2023

25 fremmødte.

1. Valg af ordstyrer.

Jesper er valgt med bifald.

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Valg af referent.

Mads er valgt med bifald.

3. Valg af to stemmetællere.

Jener og Mason er valgt.

4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.

Vi har fået en dør. Vi har fået sponsorater fra kommunen. Vi har fået malet. Spacet fungerer og bliver vedligeholdt.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer, behandles.

a. Formand Kristian Mide foreslår vedtægtsændring

§12 Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere velgørende eller almennyttige foreninger efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

Vi vil gerne kunne godkendes som en non-profit forening, da det giver mulighed for at få adgang til nogle softwaretjenester gratis.

Enstemmigt vedtaget.

b. Forslag fra Jesper Rosenkilde

Nye medlemmer kan først få 24/7 adgang efter at have deltaget i 8 klubaftner, efter de har betalt første kontingent. Indtil da har de kun adgang om torsdagen eller i følge med andre medlemmer med adgang, som så har ansvaret for at dele viden og hvordan foreningen virker og ikke virker.

Larsch: kræver det en vedtægtsændring? Nej, det er forretningsorden som bestyrelsen vedligeholder.

LLT: Godt forslag, vi bør gøre noget for at få kulturen bagt ind i nye folk.

Daniel: Hvad er problemet?

Troels: Vi har torsdagsjuntaen, og resten bruger det egentlig som værksted, hvilket ikke helt er grundtanken. Så vi risikerer at nye medlemmer ikke føler ejerskab og fællesskab.

Larsch: vi skal være her for fællesskabet, ikke vores egne interesser.

Daniel: Hvis man kommer som nyt medlem kan det være en barriere at skulle komme 2 måneder i træk.

Torsten: Eksperimenterende Danske Radioamatører har som datapunkt haft et værksted, hvor kravet var 6 måneders medlemskab.

Dennis: Hvis det ikke giver et problem med medlemstallet er han for.

Mads Horn: 8 torsdage vil være for meget.

Jesper: 8 torsdage er bare et tal for at få noget debat.

Larsch: Vi skal passe på med at fremmedgøre nye medlemmer.

Mide: De sidste 10 der har meldt sig ind er sprunget fra indenfor et kvartal. Dette kan være en guide til at vedligeholde medlemskabet, så nye medlemmer ved hvad man skal.

Georg: God pointe. Da vi startede Hal9k i sin tid var det sociale minimum 50% af det.

LLT: kræver imødekommenhed om torsdagen.

Jener: Man burde kunne få nøglen, men så inddrage den.

Dennis: Klubaften kunne flyttes til kl. 18

LLT: En måneds delay på at få brikken aktiveret.

David: Det er en forening og ikke en klub eller et værksted. Alle deltager i vedligehold og udbygning.

Mide: Vi bør skubbe åben torsdag til udenfor pizza-tidspunktet.

Daniel: Nævner vores formålsparagraf har et fysisk værksted.

Georg: Lad os ændre til 4 klubaftener.

Daniel: Lad det være op til bestyrelsen hvor mange torsdage kravet skal være.

Kvist: Enig med Daniel, bestyrelsen har mandat til at ændre det konkrete.

Simon: Formuleringen kunne være at bestyrelsen bestemmer antal klubaftener.

Nye medlemmer kan først få 24/7 adgang efter at have deltaget i et antal mødegange fastsat af bestyrelsen, efter de har betalt første kontingent. Indtil da har de kun adgang om torsdagen eller i følge med andre medlemmer med adgang, som så har ansvaret for at dele viden og hvordan foreningen virker og ikke virker.

23 stemmer for. 0 stemmer imod. 2 blankt.

c. Torsten: vil gerne have tilføjet nedenstående punkt til dagsordenen under Eventuelt

Oplæg til diskussion: Hvor lang tid er det rimeligt at der går fra et medlem holder op med at betale kontingent, indtil vi lukker for den pågældendes adgang?

Vedtaget.

7. Behandling af eksklusionssager.

Ingen eksklusionssager.

8. Valg af revisor.

Nikolai Beier melder sig igen.

Valgt med bifald.

9. Valg af bestyrelse.

Kristian Mide genopstiller.

Mads Chr. Olesen genopstiller.

Falke Carlsen genopstiller.

Lars Lund Thomsen genopstiller.

Lars Christensen stiller op.

Valgt ved fredsvalg.

10. Valg af op til to suppleanter.

Anders Lauritsen genopstiller.

Dennis Værum opstiller.

Valgt ved fredsvalg.

11. Behandling af indkommende forslag.

a. Hvor lang tid er det rimeligt at der går fra et medlem holder op med at betale kontingent, indtil vi lukker for den pågældendes adgang?

Jesper: Vedtægterne siger at man kun er medlem sålænge kontingentet dækker.

Mads: Som kasserer vil jeg ikke have den administrative byrde, men hvis andre vil gøre det er det fint.

Dennis: En gang i kvartalet må være fint.

Mads: Der er mere administrativt i at sende rykkere osv. ud.

Torsten: Hvis man ikke har betalt i et halvt år må man have fået mindst 4 mails. Vi deaktiverer folk i ForeningLet og resten er automatisk.

Troels: Man er medlem sålænge man har betalt, det kan være en fin reminder hvis ens adgang er lukket.

LLT: Som kasserer fra en anden forening: der er meget mere arbejde med sådan noget end man tror, så medmindre vi kan scripte noget så bør vi ikke kræve det.

Georg: Er det et reelt problem? Er der nogen der udnytter det? Vi kunne bruge adgangskontrolsystemet til at finde ud af om det er relevant.

Jener: Ville det være en mulighed at lave automatiseret kontingentbetaling?

Larsch: Diskuterer vi mere end det forslaget går på? Jeg mener det er rimeligt når de ikke har betalt.

Tom: Er for alle forslag der ikke giver kassereren mere arbejde.

Kim: Hvis det bliver opdaget er det rimeligt at lukke.

Lars WH: Hvis der ikke er betalt og det bliver opdaget er det rimeligt at lukke.

Georg: Lad bestyrelsen tage den herfra, nu har vi haft flere synspunkter.

Daniel: Det vil give mere arbejde, at re-aktivere folk.

LLT: Der vil være en karensperiode.

Jesper opsummerer: Generalforsamlingen ønsker at bestyrelsen får lavet en løsning som deaktiverer medlemmer der ikke betaler indenfor en rimelig tidsramme, menneskelig eller teknisk, som ikke giver mere administration.

b. Skal vi overveje en anden betalingsmetode der tillader automatisering?

Kvist: Fra en anden forening: PBS er møgbesværligt og koster 15 kr. per overførsel.

Troels: Alle kan sætte en automatisk overførsel op.

Anders: Evt. gebyrer bør ligge på medlemmet.

Daniel: Problemet er ikke betalingsmetoden, men at få det ind i ForeningLet automatisk.

LLT: Hvad er arbejdsbyrden for kassereren?

Mads: Kassereren synes arbejdsbyrden er ok, 4 gange i året.

Jesper: Henviser til at bestyrelsen kan nedsætte en arbejdsgruppe.

c. Daniel opfordrer til at folk rydder bordene når man går.

d. Torsten husker folk på at der er MakerFaire i Århus i weekenden.

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden kl. 20:00.

Permalink planning/meetings/2023-04-27.txt · Last modified: 2024/02/21 09:24 by Torsten Martinsen

oeffentlich